Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 υπέβαλλαν η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. και θυγατρικές της, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Όπως επισημαίνεται σχετικά, στόχος της εν λόγω αίτησης και της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 είναι η προσπάθεια για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας με τους πιστωτές της εταιρείας και της αποδοτικότερης αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας και την επικέντρωση της σε κερδοφόρες δραστηριότητες.
Αναλυτικά, η διοίκηση της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1. Τον τελευταίο χρόνο επιδεινώθηκαν οι δείκτες ταμειακής ρευστότητας της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών.
Οι επενδύσεις σε αγορές πλοίων και το μεγάλο κόστος μετασκευών τους για την προσαρμογή των πλοίων στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης SOLAS, Stockholm Agreement, οδηγία 98/18 ΕΚ της Ευρωπαικης Ενωσης απορρόφησαν σημαντικά κονδύλια της εταιρίας.
Η μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στο 9μηνο του 2008 σε συνδυασμό με την απαίτηση των προμηθευτών για την προπληρωμή τοις μετρητοίς των καυσίμων για τα πλοία, ανέτρεψε τους προγραμματισμούς των ταμειακών ροών της εταιρίας.
Η αναγκαστική ακινησία του Ε/Γ-Ο/Γ Μακεδονία (λόγω αποφάσεων του άλλοτε Υπουργείου Αιγαίου για τις οποίες έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη) στο οποίο δαπανηθήκαν για την αγορά και μετασκευή ποσά άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ, στέρησε από σημαντικά έσοδα την εταιρεία επιδεινώνοντας τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα.
Τέλος, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το τελευταίο δίμηνο δυσκόλεψε τις προσπάθειες πώλησης περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα.
Ταυτόχρονα η καθυστέρηση είσπραξης από το Δημόσιο των μισθωμάτων από την εκτέλεση δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας των πλοίων σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις πληρωμής μετρητοίς προμηθειών καυσίμων - λιπαντικών, μισθοδοσιών πληρωμάτων των πλοίων κ.λ.π. επιδείνωσε τις προσπάθειες εξυγίανσης.
2. Λόγω της ως άνω μειωμένης ρευστότητας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, η εταιρεία και θυγατρικές της υπέβαλλαν αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.
Στόχος της εν λόγω αίτησης και της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 είναι η προσπάθεια για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας με τους πιστωτές της εταιρίας και της αποδοτικότερης αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας και την επικέντρωση της σε κερδοφόρες δραστηριότητες.
Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε και προσωρινή διαταγή που απαγορεύει την λήψη αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης κατά της εταιρίας και των θυγατρικων της εταιρειων.
3. Η Διοίκηση της εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών εξετάζει μέτρα και εναλλακτικά σενάρια για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της με την μείωση του κόστους λειτουργίας, την διάθεση των μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, την διακοπή μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων, την μείωση του χρόνου είσπραξης απαιτήσεων, τον διακανονισμό με ευνοϊκότερους όρους των υποχρεώσεών της με τους προμηθευτές και δανειστές της, την βελτίωση των ταμειακών ροών της, την εξεύρεση είτε κεφαλαίων κίνησης είτε θεσμικών επενδυτών από την εγχώρια ή τη διεθνή αγορά με στόχο τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, είτε τέλος την εκποίηση περιουσιακού στοιχείου.
Μέσω των ενεργειών αυτών η εταιρία και οι θυγατρικές της λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την έγκαιρη και σωστή αποκατάσταση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν έτσι ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η λειτουργία τους, να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμά τους, να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρίας, των θυγατρικών της εταιριών, των μετόχων της και του προσωπικού της.
Η εταιρία δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και έγκυρα το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε ενέργεια που θα πραγματοποιεί για την υλοποίηση των ανωτέρω, καταλήγει η ανακοίνωση.
from capital

Δεν υπάρχουν σχόλια: