Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει προς τη Ναυτιλιακή Κοινότητα και τους πελάτες του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανέωσε την αναγνώριση του Οργανισμού για δεκαεπτά επιπλέον μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης την 30.03.2009.
Η ανανέωση της αναγνώρισης χορηγήθηκε μετά τη διενέργεια επισταμένων και εξονιχυστικών ελέγχων στα Κεντρικά και περιφερειακά γραφεία του Οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) κατόπιν της συμφωνης γνώμης της επιτροπής για ασφαλείς θάλασσες και προστασίας της ρύπανσης από πλοία (COSS) που απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Οργανισμός ανέλαβε την υποχρέωση εντός της περιόδου αναγνώρισης να βελτιώσει τις υποδομές και την απόδοσή του στα θέματα μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και κανονισμών και να επαναεπιθεωρηθεί στα πλαίσια του νέου Κοινοτικού Κανονισμού για τους αναγνωρισμένους Οργανισμούς προκειμένου να αποκπισει μόνιμη αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η αναγνώριση αφορα προς το παρόν πλοία υπό Ελληνική σημαία και αναμένεται να επεκταθεί στα πλοία άλλων κοινοτικών σημαιών μετά την υποβολή σχετικής αίτησης των κρατών αυτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όσον αφορά στα πλοία που φέρουν μη κοινοτική σημαία και ειναι εντεταγμένα στην κλαση του ο Ελληνικός Νηογνώμονας εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε θέματα κλασεως και κυβερνητικής πιστοποίησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: